رازان

هنرجویان منتخب ادیبهشت ماه

حنانه لاری هنرجوی آقای میرحسینی
علی مهرابی هنرجوی آقای خالدی
یسنا لطیفی هنرجوی خانم کاهانی
کیارش اصغر زاده هنرجوی آقای شهدوز زاده
درسا زارع هنرجوی خانم واحدی
هستی دلفانی هنرجوی آقای نظری
تارا راد هنرجوی آقای محبوبیان
شقایق بیرجندیان هنرجوی آقای فیروزی
کامیار سهرابی زاده هنرجوی آقای راسخی پور
سارا عسگرزاده هنرجوی آقای وحیدی فرد
مهران احمدنیا هنرجوی آقای بلوری
تینا راسخ نیا هنرجوی آقای صالحی
پدرام نظافت هنرجوی آقای عصاری
پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم
درسا دفترچی هنرجوی خانم باقری نژاد
دیبا حسینی هنرجوی آقای فرد
سولماز نورایی هنرجوی آقای کولیوند
سارینا نجاریون هنرجوی خانم عادلی زاده
آیدا رضایی هنرجوی آقای ابراهیم زاده
محمد زاهدزاده هنرجوی آقای هنرجو
نازنین زرقوم هنرجوی خانم اصحابی
پارمین خدایگان هنرجوی آقای پاک سرشت
ملودی نیکی پار هنرجوی خانم گودرزی