رازان

هنرجویان منتخب خرداد ماه :

سوگند قطبی هنرجوی آقای میرحسینی

سارینا نجاریون هنرجوی خانم عادلی زاده

علی فخرایی هنرجوی آقای پاک سرشت

درسا زارع هنرجوی خانم واحدی

شیده نقاوتی هنرجوی آقای فیروزی

نیما آب پرور هنرجوی آقای رجبعلی

ارشان علیزاده هنرجوی آقای وحیدی فرد

کیمیا قراگوزلو هنرجوی خانم کریم زاده

مانی تعالی هنرجوی آقای فرد

سپینود صلح جو هنرجوی خانم نجم الدین

مهدیار حیدرزاده هنرجوی خانم زمانیان

آیدا رضایی هنرجوی آقای ابراهیم زاده

پرنیان نورانی هنرجوی آقای صالحی

کامیار سهراب زاده هنرجوی آقای راسخی پو

 محمدرضا حسنی هنرجوی آقای کلیوند

متین کبریتی هنرجوی خانم حسن زاده

پارمیدا اله وردی هنرجوی خانم طالع

عسل بهرامی هنرجوی خانم‌گودرزی

کارن اعلائی هنرجوی آقای سلیمیان

تارا راد هنرجوی آقای محبوبیان

پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم