رازان

هنرجویان منتخب تیرماه :

رومینا برخی و مهراد برخی هنرجوی آقای خالدی
کیمیا قراگوزلو هنرجوی آقای میرحسینی
کامیار سهرابی زاده هنرجوی آقای راسخی پور
محمد زاهد زاده هنرجوی (نی) آقای هنرجو
الهام پوراحمد هنرجوی (دف) آقای هنرجو
هستی دلفانی هنرجوی آقای نظری
نازنین زهرا خدمی هنرجوی خانم کاهانی
دایانا عسگری هنرجوی آقای کلیوند
امیرحسین حریرچیان هنرجوی آقای صالحی
آرینا شریعتمداری هنرجوی خانم اصحابی
آنیسا کریمی هنرجوی آقای محبوبیان
یسنا محمدزاده هنرجوی خانم گودرزی
یسنا لطیفی هنرجوی خانم حقیقی
درسا زارع هنرجوی خانم واحدی
آرش رهنماییان هنرجوی آقای پاک سرشت
رومینا برخی و مهراد برخی هنرجوی آقای شهدوز زاده
صبا اصلان پور هنرجوی خانم نجم الدین
ثنا شمس وندی هرجوی آقای عصاری
مهدیار حیدرزاده هنرجوی خانم زمانیان
آرمین فروغی هنرجوی آقای عدل
درنیکا معصومی هنرجوی آقای بلوری