هنرجویان منتخب مرداد ماه :

مژگان نورایی هنرجوی آقای خالدی

کیمیا قراگوزلو هنرجوی آقای میرحسینی

درسا زارع هنرجوی آقای میرحسینی

پونه اکبرزاده هنرجوی آقای فرد

زهرا تقی پور هنرجوی خانم کاهانی

کامیار سهرابی زاده هنرجوی آقای راسخی پور

طنین عزیزی هنرجوی خانم حسن زاده

آروشا امیر تقوی هنرجوی خانم اصحابی

آوا مظهری هنرجوی آقای فیروزی

آرش رهنماییان هنرجوی آقای پاک سرشت

مریم شرفی هنرجوی خانم سعیدی وحدت

آیدا رضایی هنرجوی آقای ابراهیم زاده

شبنم رمضان پور هنرجوی آقای صالحی

پریا عیسی زاده هنرجوی آقای بلوری

هستی بیگلری هنرجوی آقای عصاری

سارینا نجاریون هنرجوی خانم عادلی زاده

علی ایزی هنرجوی آقای هنرجو

غزاله رضی پور هنرجوی آقای کولیوند

هلیا محبی هنرجوی آقای وحیدی فرد

پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم

درسا زارع هنرجوی خانم واحدی

مبینا شرافت وزیری هنرجوی آقای شهدوززاده

بابک ساسانی هنرجوی خانم حقیقی

رهام کمایی هنرجوی آقای تیموریان

روژان نجفیان هنرجوی آقای عدل

شروین شریعت هنرجوی آقای سلیمیان

آرنیکا عیسی خوانی هنرجوی آقای محبوبیان

مسعود زیادی هنرجوی آقای طغیانی

رومینا خزایی هنرجوی آقای رجبعلی

نگار حاجی شکری هنرجوی خانم کریم زاده

مریم نادعلی هنرجوی خانم نجم الدین

پریا زندی هنرجوی خانم فرحبخش

هستی دلفانی هنرجوی آقای نظری

رازان

هنرجویان منتخب مرداد ماه :

مژگان نورایی هنرجوی آقای خالدی

کیمیا قراگوزلو هنرجوی آقای میرحسینی

درسا زارع هنرجوی آقای میرحسینی

پونه اکبرزاده هنرجوی آقای فرد

زهرا تقی پور هنرجوی خانم کاهانی

کامیار سهرابی زاده هنرجوی آقای راسخی پور

طنین عزیزی هنرجوی خانم حسن زاده

آروشا امیر تقوی هنرجوی خانم اصحابی

آوا مظهری هنرجوی آقای فیروزی

آرش رهنماییان هنرجوی آقای پاک سرشت

مریم شرفی هنرجوی خانم سعیدی وحدت

آیدا رضایی هنرجوی آقای ابراهیم زاده

شبنم رمضان پور هنرجوی آقای صالحی

پریا عیسی زاده هنرجوی آقای بلوری

هستی بیگلری هنرجوی آقای عصاری

سارینا نجاریون هنرجوی خانم عادلی زاده

علی ایزی هنرجوی آقای هنرجو

غزاله رضی پور هنرجوی آقای کولیوند

هلیا محبی هنرجوی آقای وحیدی فرد

پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم

درسا زارع هنرجوی خانم واحدی

مبینا شرافت وزیری هنرجوی آقای شهدوززاده

بابک ساسانی هنرجوی خانم حقیقی

رهام کمایی هنرجوی آقای تیموریان

روژان نجفیان هنرجوی آقای عدل

شروین شریعت هنرجوی آقای سلیمیان

آرنیکا عیسی خوانی هنرجوی آقای محبوبیان

مسعود زیادی هنرجوی آقای طغیانی

رومینا خزایی هنرجوی آقای رجبعلی

نگار حاجی شکری هنرجوی خانم کریم زاده

مریم نادعلی هنرجوی خانم نجم الدین

پریا زندی هنرجوی خانم فرحبخش

هستی دلفانی هنرجوی آقای نظری