هنرجویان منتخب شهریور ماه :

شیده نقاوتی هنرجوی آقای فیروزی
ستایش دارابیان هنرجوی خانم واحدی
علی فخرایی هنرجوی آقای پاک سرشت
طنین عزیزی هنرجوی خانم حسن زاده
ستایش شمس هنرجوی آقای شهدوز زاده
آراد عابدی هنرجوی خانم عادلی زاده
سوگند بیگلری هنرجوی خانم سعیدی وحدت
پریا زندی هنرجوی خانم فرح بخش
ارشان شهدی علیزاده هنرجوی آقای وحیدی فرد
مژگان نورایی هنرجوی آقای خالدی
آوا منصوری هنرجوی خانم باقری نژاد
نگار حاجی شکری هنرجوی خانم کریم زاده
ماهان محمدلو هنرجوی آقای رجبعلی
دلارام شربتی هنرجوی آقای عدل
فریبا کارگر هنرجوی خانم زمانیان
رویا بختیاری هنرجوی آقای ابراهیم زاده
محمدامین رضی پور هنرجوی خانم نجم الدین
ملودی نیکی پار هنرجوی خانم کاهانی
سهیل راحمی پور
کامیار سهرابی زاده هنرجوی آقای راسخی پور
هستی دلفانی هنرجوی آقای نظری
درسا فیاضی هنرجوی تمبک آقای میرحسینی
عرفان ارجمند هنرجوی آقای میرحسینی
علی ایزی هنرجوی آقای هنرجو
دانیال عسگری هنرجوی آقای عصاری
دیانا عسگری هنرجوی آقای کولیوند
محمدامین آب پرور هنرجوی آقای فرد
رهام کمائی هنرجوی آقای تیموریان
آرنیکا عیسی خانی هنرجوی آقای محبوبیان
موژان میرمحمدی هنرجوی خانم گودرزی
عسل عبداللهی هنرجوی آقای صالحی
مهدی گلی هنرجوی آقای سلیمیان
آرینا شریعتمداری هنرجوی خانم اصحابی
یسنا لطیفی هنرجوی خانم حقیقی

رازان

هنرجویان منتخب شهریور ماه :

شیده نقاوتی هنرجوی آقای فیروزی
ستایش دارابیان هنرجوی خانم واحدی
علی فخرایی هنرجوی آقای پاک سرشت
طنین عزیزی هنرجوی خانم حسن زاده
ستایش شمس هنرجوی آقای شهدوز زاده
آراد عابدی هنرجوی خانم عادلی زاده
سوگند بیگلری هنرجوی خانم سعیدی وحدت
پریا زندی هنرجوی خانم فرح بخش
ارشان شهدی علیزاده هنرجوی آقای وحیدی فرد
مژگان نورایی هنرجوی آقای خالدی
آوا منصوری هنرجوی خانم باقری نژاد
نگار حاجی شکری هنرجوی خانم کریم زاده
ماهان محمدلو هنرجوی آقای رجبعلی
دلارام شربتی هنرجوی آقای عدل
فریبا کارگر هنرجوی خانم زمانیان
رویا بختیاری هنرجوی آقای ابراهیم زاده
محمدامین رضی پور هنرجوی خانم نجم الدین
ملودی نیکی پار هنرجوی خانم کاهانی
سهیل راحمی پور
کامیار سهرابی زاده هنرجوی آقای راسخی پور
هستی دلفانی هنرجوی آقای نظری
درسا فیاضی هنرجوی تمبک آقای میرحسینی
عرفان ارجمند هنرجوی آقای میرحسینی
علی ایزی هنرجوی آقای هنرجو
دانیال عسگری هنرجوی آقای عصاری
دیانا عسگری هنرجوی آقای کولیوند
محمدامین آب پرور هنرجوی آقای فرد
رهام کمائی هنرجوی آقای تیموریان
آرنیکا عیسی خانی هنرجوی آقای محبوبیان
موژان میرمحمدی هنرجوی خانم گودرزی
عسل عبداللهی هنرجوی آقای صالحی
مهدی گلی هنرجوی آقای سلیمیان
آرینا شریعتمداری هنرجوی خانم اصحابی
یسنا لطیفی هنرجوی خانم حقیقی