هنرجویان منتخب مهر ماه :


سها پرویزی هنرجوی خانم کاهانی
بهار آقازاده هنرجوی آقای راسخی پور
عاطفه جولایی هنرجوی آقای نظری
عرفان ارجمند هنرجوی آقای میرحسینی
ستایش شمس هنرجوی آقای خالدی 
الهام پوراحمدی هنرجوی آقای هنرجو
مرجان محلوجیان هنرجوی آقای طغیانی
پرنیان افتخاریان هنرجوی آقای سلیمیان
سولماز نورایی هنرجوی آقای کولیوند
ترگل روغن چیان هنرجوی آقای فرد
کیا مرادیان هنرجوی آقای تیموریان
آرنیکا عیسی خانی هنرجوی آقای محبوبیان
یسنا محمدی هنرجوی خانم گودرزی
عرفان توکلی هنرجوی آقای صالحی
آرینا شریعتمداری هنرجوی خانم اصحابی
پریا عیسی زاده هنرجوی آقای بلوری
شیده نقاوتی هنرجوی آقای فیروزی
ستایش دارابیان هنرجوی خانم واحدی
فاطمه همتیان هنرجوی آقای پاک سرشت
طنین عزیزی هنرجوی خانم حسن زاده
مبینا شرافت وزیری هنرجوی آقای شهدوززاده
هلیا محبی هنرجوی آقای وحیدی فرد
الیسا جعفرزاده هنرجوی خانم باقری نژاد
کیمیا قراگوزلو هنرجوی خانم کریم زاده
آرتمیس دودانگه هنرجوی آقای رجبعلی
سپهر روحی هنرجوی خانم سعیدی وحدت
دلارام شربتی هنرجوی آقای عدل
فاطمه قاضی هنرجوی خانم زمانیان
کیمیا امینیان هنرجوی آقای ابراهیم زاده
عرشیا آقابیگ هنرجوی خانم نجم الدین
پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم

رازان

هنرجویان منتخب مهر ماه :


سها پرویزی هنرجوی خانم کاهانی
بهار آقازاده هنرجوی آقای راسخی پور
عاطفه جولایی هنرجوی آقای نظری
عرفان ارجمند هنرجوی آقای میرحسینی
ستایش شمس هنرجوی آقای خالدی 
الهام پوراحمدی هنرجوی آقای هنرجو
مرجان محلوجیان هنرجوی آقای طغیانی
پرنیان افتخاریان هنرجوی آقای سلیمیان
سولماز نورایی هنرجوی آقای کولیوند
ترگل روغن چیان هنرجوی آقای فرد
کیا مرادیان هنرجوی آقای تیموریان
آرنیکا عیسی خانی هنرجوی آقای محبوبیان
یسنا محمدی هنرجوی خانم گودرزی
عرفان توکلی هنرجوی آقای صالحی
آرینا شریعتمداری هنرجوی خانم اصحابی
پریا عیسی زاده هنرجوی آقای بلوری
شیده نقاوتی هنرجوی آقای فیروزی
ستایش دارابیان هنرجوی خانم واحدی
فاطمه همتیان هنرجوی آقای پاک سرشت
طنین عزیزی هنرجوی خانم حسن زاده
مبینا شرافت وزیری هنرجوی آقای شهدوززاده
هلیا محبی هنرجوی آقای وحیدی فرد
الیسا جعفرزاده هنرجوی خانم باقری نژاد
کیمیا قراگوزلو هنرجوی خانم کریم زاده
آرتمیس دودانگه هنرجوی آقای رجبعلی
سپهر روحی هنرجوی خانم سعیدی وحدت
دلارام شربتی هنرجوی آقای عدل
فاطمه قاضی هنرجوی خانم زمانیان
کیمیا امینیان هنرجوی آقای ابراهیم زاده
عرشیا آقابیگ هنرجوی خانم نجم الدین
پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم