رازان

هنرجویان منتخب آذرماه :
کسری مهابادی هنرجوی خانم‌گودرزی
عرفان توکلی هنرجوی آقای صالحی
آریا زرئی هنرجوی آقای سلیمیان
نازنین زرقوم هنرجوی خانم اصحابی
پریا عیسی زاده هنرجوی آقای بلوری
ونوس نورمحمدی هنرجوی آقای فیروزی
سارا یکرنگی هنرجوی خانم واحدی
نگین فلاحی هنرجوی خانم واحدی
فاطمه همتیان هنرجوی آقای پاک سرشت
بهسا اسمعیل آبادی هنرجوی آقای شهدوززاده
مهینا شاطری هنرجوی خانم عادلی زاده