رازان

 

هنرجویان منتخب آذرماه :
طوبی مولایی هنرجوی خانم سعیدی وحدت
پریا زندی هنرجوی خانم فرح بخش
ارشان علیزاده هنرجوی آقای وحیدی فرد
نورا مشایخی هنرجوی خانم باقری نژاد
مهتاب فراهانی هنرجوی خانم کریم زاده
بردیا بهادری هنرجوی آقای رجبعلی
زهرا شربتی هنرجوی آقای عدل
فاطمه قاضی هنرجوی خانم زمانیان
کیمیا حمامیان هنرجوی آقای ابراهیم زاده
ستایش زارعی هنرجوی خانم نجم الدین
پارسیا فرهنگیان هنرجوی آقای حاجی کریم