رازان

هنرجوهای منتخب دی ماه :
عبدالله کاظمی هنرجوی خانم زمانیان
مهدیه ابراهیمی هنرجوی خانم نجم الدین
کارن اعلایی هنرجوی آقای سلیمیان
آنیسا کریمی هنرجوی آقای محبوبیان
هستی بیگلری هنرجوی آقای محمودی
پریا عیسی زاده هنرجوی آقای بلوری
امیرعلی کیان هنرجوی آقای تیموریان
مریم عبدلی هنرجوی آقای هنرجو
مبینا شرافت وزیری هنرجوی آقای شهدوززاده
مهرداد برخی و رومینا برخی هنرجوی آقای رمضان زاده
ونوس نورمحمدی هنرجوی آقای فیروزی
شنتیا عالی هنرجوی آقای رجبعلی
زهرا شربتی هنرجوی آقای عدل