رازان

هنرجوهای منتخب دی ماه :
پریا زندی هنرجوی آقای خالدی
فاطمه همتیان هنرجوی آقای پاک سرشت
درسا فیاضی هنرجوی آقای میرحسینی
سامیار رضا پور هنرجوی آقای صالحی
نیکا معینی هنرجوی آقای حاجی کریم
کیانا امینیان هنرجوی آقای ابراهیم زاده
عاطفه جولایی هنرجوی آقای نظری
آتنا مرادی هنرجوی خانم فرح بخش
پارمیس کوهی هنرجوی خانم حسن زاده
علیرضا انوری هنرجوی خانم عادلی زاده
آوا منصوری هنرجوی خانم باقری نژاد
مهسا موحد اردکانی هنرجوی خانم کریم زاده