رازان

هنرجویان منتخب بهمن ماه : سارا روحینا هنرجوی خانم کاهانی فرگل گرشاسبی هنرجوی خانم گودرزی رامتین کاظمی هنرجوی خانم واحدی نازنین زرقوم هنرجوی خانم اصحابی رزا برادران هنرجوی خانم حقیقی سپهر روحی هنرجوی خانم سعیدی وحدت آرتین پیری هنرجوی خانم حسن زاده سارینا نجاریون هنرجوی خانم عادلی زاده نورا مشایخی هنرجوی خانم باقری نژاد نهال انگوتی هنرجوی آقای فرد