رازان

هنرجویان منتخب بهمن ماه : شیده نقاوتی هنرجوی آقای فیروزی آرش رهنماییان هنرجوی آقای پاک سرشت پارمیدا اله وردی هنرجوی آقای رمضان زاده مبینا شرافت وزیری هنرجوی آقای شهدوز زاده هلیا محبی هنرجوی آقای وحیدی فرد مهسا موحد هنرجوی خانم کریم زاده سپهر شفیعی هنرجوی آقای عدل نیکو عباسپور راد هنرجوی آقای ابراهیم زاده عرشیا آقابیگ هنرجوی خانم نجم الدین نفیسه همایون هنرجوی آقای حاجی کریم هلیا اثمری هنرجوی آقای نظری